1. Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer;


 2. Deze website is een product van Other-wise. Other-wise accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;


 3. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen*, behoren toe aan Other-wise en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Other-wise worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Other-wise.


 4. Other-wise spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig is;


 5. Other-wise behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;


 6. Other-wise behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Tevens is Other-wise niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;


 7. Behoudens deze disclaimer, is Other-wise niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;


 8. De gebruiker vrijwaart Other-wise, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.


 9. * Met uitzondering van de afbeeldingen op de video's/post's pagina.


 10. A.V.G/ Privacyverklaring

  Other-wise, gevestigd aan Forellendaal 718 2553KK Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens:
  http://www.other-wise.nl Forellendaal 718 2553KK Den Haag 06-51350839

  V. Plas is de Functionaris Gegevensbescherming van Other-wise. Hij is te bereiken via otherwisedenhaag@gmail.com


  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Other-wise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Other-wise verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Other-wise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van uw betaling
  - Het verstrekken van inlichtingen, het beantwoorden van vragen, verwerken van opmerkingen en het behandelen van eventuele klachten
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Other-wise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


  Geautomatiseerde besluitvorming
  Other-wise neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Other-wise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Beroepsvoorschrift, wettelijke verplichting
  Personalia > 7 jaar > Beroepsvoorschrift, wettelijke verplichting
  Adres > 7 jaar > Beroepsvoorschrift, wettelijke verplichting
  Telefoonnummer > 7 jaar > Beroepsvoorschrift, wettelijke verplichting


  Delen van persoonsgegevens met derden
  Other-wise verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
  Other-wise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Other-wise gebruikt alleen technische en functionele cookies.
  En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Dit heeft vanzelfsprekend wel consequenties voor onze eventuele aansprakelijkheid en onze coaching in de toekomst.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Other-wise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar otherwisedenhaag@gmail.com.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Other-wise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Hiertoe gebruiken wij beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met V. Plas via otherwisedenhaag@gmail.com


  Other-wise kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
  Deze versie is gewijzigd op 18-05-2018